ผลงานที่น่าภูมิใจ

images (7)

aom_za_20060803214750เกียรติประวัติด้านการศึกษาaom_za_20060803214750

ลำดับที่

ปีพ.ศ.

ประเภทรางวัล

รางวัล  /ลำดับที่

ได้รับจากสถาบัน  /  หน่วยงาน

หลักฐานอ้างอิง

1

2543

แต่งกลอนวันแม่

รองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

2

2543

การประกวดคัดไทย

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   3

รองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

3

2543

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   3

รองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

4

2544

การประกวดอ่านทำนองเสนาะ

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชนะเลิศ

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

5

2545

นักออกแบบน้อย

ในงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ

พ.ต.ท.๒๓๒๔

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

รองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

6

2545

การประกวดอ่านทำนองเสนาะ

เนื่องในวันสุนทรภู่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

รองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

7

2545

การสอบ  SUMMER  COURSE

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ลำดับที่  3

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

8

2545

โครงการนิทานสอนใจ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชนะเลิศ

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

9

2546

การประกวด

 “  แต่งกาพย์ยานี  ๑๑  ”

เนื่องในงานสัปดาห์ภาษาไทยและวันสุนทรภู่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

รองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

ลำดับที่

ปีพ.ศ.

ประเภทรางวัล

รางวัล /ลำดับที่

ได้รับจากสถาบัน  /  หน่วยงาน

หลักฐานอ้างอิง

10

2546

ผลการเรียนดีเยี่ยม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ผลการเรียน

ดีเยี่ยม

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

11

2546

การประกวดแผนที่ความคิด

เรื่อง  “  แม่  ”

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

รองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

12

2546

การประกวดกระทงประดิษฐ์

ในกิจกรรมวันลอยกระทง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ชมเชย

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

13

2547

นักอ่านยอดเยี่ยม

โครงการรักการอ่าน

เนื่องในปีแห่งการส่งเสริม

การอ่านและการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

14

2547

การจัดประกวดเรียงความ

เฉลิมพระเกียรติ

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณ  ส่งเรียงความเฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการจัดประกวดเรียงความ

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

15

2548

การแต่งคำประพันธ์  ช่วงชั้นที่  3  หญิง

ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ  ระดับอำเภอ

อ.เชียงคำ  สพท.พะเยา  เขต  2

เหรียญเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา

 เขต  2

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

16

2549

การประกวดแต่งกาพย์ยานี  ๑๑

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

รองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

17

2549

ผลการเรียนดีเยี่ยม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผลการเรียน

ดีเยี่ยม

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

18

2552

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ศึกษาตัวตรวจจับความชื้นจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ได้จัดทำโครงงาน

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านการศึกษา

aom_za_20060803214750เกียรติประวัติด้านคุณธรรม  จริยธรรมaom_za_20060803214750

ลำดับที่

ปีพ.ศ.

ประเภทรางวัล

รางวัล /ลำดับที่

ได้รับจากสถาบัน  /  หน่วยงาน

หลักฐานอ้างอิง

1

2544

โครงการบ้านแสงสว่าง

ครั้งที่  3  ประจำปีการศึกษา  2544

ได้เข้าร่วมโครงการ

บ้านแสงสว่าง

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

เกียรติประวัติด้านคุณธรรม  จริยธรรม

 

 

aom_za_20060803214750เกียรติประวัติด้านกิจกรรมaom_za_20060803214750

ก.        กิจกรรมภายในโรงเรียน

ลำดับที่

ปีพ.ศ.

ผลงาน / รายการปฏิบัติ

หลักฐานอ้างอิง

1

2540

แข่งขันกีฬาสีภายใน  โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

2

2541

แข่งขันกีฬาสีภายใน  โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

3

2542

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

4

2544

แข่งขันกีฬาสีภายใน  โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

5

2545

รำถวายพระพร  “  ๑๒  สิงหา  มหาราชินี  ”

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

6

2546

ร่วมแสดงละคร  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

7

2546

ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

8

2546

รำถวายพระพร  “  วันพ่อแห่งชาติ  ”

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

9

2546

แข่งขันกีฬาสีภายใน  โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

10

2547

เป็นดุริยางค์  ของโรงเรียนปิยมิตรวิทยา

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

11

2547

ร่วมแสดง  “  เต้นรีไซเคิล  ”

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

ข.      กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

ลำดับที่

ปีพ.ศ.

ผลงาน / รายการปฏิบัติ

หลักฐานอ้างอิง

1

2542

ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

2

2543

ร่วมพิธีเปิดงานฉลองอนุสรณ์ผู้เสียสละ

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

3

2543

ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง  อำเภอเชียงคำ

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

4

2544

ร่วมพิธีเปิดงานฉลองอนุสรณ์ผู้เสียสละ

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

5

2544

ร่วมกิจกรรมในโครงการลานดนตรีสัมพันธ์  ต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่  6

ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคำ

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

6

2544

แสดง  “  ฟ้อนแง้น  ”

งานสืบสานตำนานไทลื้อ  ครั้งที่  8

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

7

2544

ร่วมกิจกรรม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

8

2544

ร่วมงาน   “  เสวนาไทลื้อคดีศึกษา  ”

ของสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงคำ

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

9

2545

ร่วมพิธีเปิดงานฉลองอนุสรณ์ผู้เสียสละ

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

10

2545

แสดง  “  ฟ้อนปีใหม่ไทลื้อ  ”

งานสืบสานตำนานไทลื้อ  ครั้งที่  9

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

11

2545

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

12

2547

ร่วมพิธีเปิดงาน  “  เชียงคำ  ๑๐๐  ปี  ”

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

13

2553

STAFF  CHEER  การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

เกียรติประวัติด้านกิจกรรม

 

 

 

 42090

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s